dijous

REPASSEM VALENCIÀ

 Repassem el primer trimestre amb les activitats interactives que apareixeran quan cliqueu sobre els noms en majúscula remarcats amb blau:

REPASSEM EL TRIMESTRE 

FEM A MÉS AQUESTES ALTRES ACTIVITATS:

ACCENT DIACRITIC

ACCENTUACIÓ

 CONTRACCIONS I APÒSTROF 

DIÈRESI

EXCLAMACIÓ I INTERROGACIÓ

DÍGRAFS

S SONORA

S SORDA